Nomer Albanian saka 1 kanggo 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nul Zero -
1 Siji Një -
2 Loro Dy -
3 Telung Tre -
4 Papat Katër -
5 Limang Pesë -
6 Enem Gjashtë -
7 Pitu Shtatë -
8 Wolung Tetë -
9 Sangang Nëntë -
10 Sepuluh Dhjetë -
11 Sewelas Njëmbëdhjetë -
12 Rolas Dymbëdhjetë -
13 Telulas Trembëdhjetë -
14 Patbelas Katërmbëdhjetë -
15 Limalas Pesëmbëdhjetë -
16 Nembelas Gjashtëmbëdhjetë -
17 Pitulas Shtatëmbëdhjetë -
18 Wolulas Tetëmbëdhjetë -
19 Sangalas Nëntëmbëdhjetë -
20 Puluh Njëzet -
21 Puluh siji Njëzet e një -
22 Puluh loro Njëzet e dy -
23 Puluh telung Njëzet e tre -
24 Puluh papat Njëzet e katër -
25 Rong puluh lima Njëzet e pese -
26 Puluh enem Njëzet e gjashtë -
27 Puluh pitu Njëzet e shtatë -
28 Puluh wolung Njëzet e tetë -
29 Puluh sangang Njëzet e nëntë -
30 Telung puluh Tridhjetë -
31 Telung puluh siji Tridhjetë një -
32 Telung puluh loro Tridhjetë e dy -
33 Telung puluh telu Tridhjetë e tre -
34 Telung puluh papat Tridhjetë e katër -
35 Telung puluh lima Tridhjetë e pesë -
36 Telung puluh enem Tridhjetë e gjashtë -
37 Telung puluh pitu Tridhjetë e shtatë -
38 Telung puluh wolu Tridhjetë e tetë -
39 Telung puluh sangang Tridhjetë e nëntë -
40 Patang puluh Dyzetë -
41 Patang puluh siji Dyzet e një -
42 Patang puluh loro Dyzet e dy -
43 Patang puluh telu Dyzet e tre -
44 Patang puluh papat Dyzet e katër -
45 Patang puluh lima Dyzet e pesë -
46 Patang puluh nem Dyzet e gjashtë -
47 Patang puluh pitu Dyzet e shtatë -
48 Patang puluh wolu Dyzet e tetë -
49 Patang puluh sangang Dyzet e nëntë -
50 Sèket Pesëdhjetë -
51 Sèket siji Pesëdhjetë e një -
52 Sèket loro Pesëdhjetë e dy -
53 Sèket telu Pesëdhjetë e tre -
54 Sèket papat Pesëdhjetë e katër -
55 Sèket lima Pesëdhjetë e pesë -
56 Sèket enem Pesëdhjetë e gjashtë -
57 Sèket pitu Pesëdhjetë e shtatë -
58 Sèket wolu Pesëdhjetë e tetë -
59 Sèket sangang Pesëdhjetë e nëntë -
60 Sewidak Gjashtëdhjetë -
61 Sewidak siji Gjashtëdhjetë e një -
62 Sewidak loro Gjashtëdhjetë e dy -
63 Sewidak telu Gjashtëdhjetë e tre -
64 Sewidak papat Gjashtëdhjetë e katër -
65 Sewidak lima Gjashtëdhjetë e pesë -
66 Sewidak enem Gjashtëdhjetë e gjashtë -
67 Sewidak pitu Gjashtëdhjetë e shtatë -
68 Sewidak wolung Gjashtëdhjetë e tetë -
69 Sewidak sangang Gjashtëdhjetë e nëntë -
70 Pitung puluh Shtatëdhjetë -
71 Pitung puluh siji Shtatëdhjetë e një -
72 Pitung puluh loro Shtatëdhjetë e dy -
73 Pitung puluh telu Shtatëdhjetë e tre -
74 Pitung puluh papat Shtatëdhjetë e katër -
75 Pitung puluh lima Shtatëdhjetë e pesë -
76 Pitung puluh enem Shtatëdhjetë e gjashtë -
77 Pitung puluh pitu Shtatëdhjetë e shtatë -
78 Pitung puluh wolu Shtatëdhjetë e tetë -
79 Pitung puluh sangang Shtatëdhjetë e nëntë -
80 Wolung puluh Tetëdhjetë -
81 Wolung puluh siji Tetëdhjetë e një -
82 Wolung puluh loro Tetëdhjetë e dy -
83 Wolung puluh telu Tetëdhjetë e tre -
84 Wolung puluh papat Tetëdhjetë e katër -
85 Wolung puluh lima Tetëdhjetë e pesë -
86 Wolung puluh enem Tetëdhjetë e gjashtë -
87 Wolung puluh pitu Tetëdhjetë e shtatë -
88 Wolung puluh wolu Tetëdhjetë e tetë -
89 Wolung puluh sangang Tetëdhjetë e nëntë -
90 Sangang puluh Nëntëdhjetë -
91 Sangang puluh siji Nëntëdhjetë e një -
92 Sangang puluh loro Nëntëdhjetë e dy -
93 Sangang puluh telu Nëntëdhjetë e tre -
94 Sangang puluh papat Nëntëdhjetë e katër -
95 Sangang puluh lima Nëntëdhjetë e pesë -
96 Sangang puluh enem Nëntëdhjetë e gjashtë -
97 Sangang puluh pitu Nëntëdhjetë e shtatë -
98 Sangang puluh wolu Nëntëdhjetë e tetë -
99 Sangang puluh sangang Nëntëdhjetë e nëntë -
100 Satus Njëqindë -